مهارت‌های زندگی

عشق شما از کدام نوع است؟ نظریه های عشق

آزمون سنجش عشق با نظریه های عشق استرنبرگ یکی از روشهای تشخیص و سنجش مولفه های عشق (به مقاله مفهوم واقعی عشق از نظر استرنبرگ رجوع شود) در یک رابطه، پاسخ به مقیاس عشق است. این مقیاس را استنبرگ ابداع نموده و سه عنصر صمیمت، شور و شوق (شهوت) و تعهد را می سنجد. بنابراین […]ادامه مطلب .

ازدواج و خانواده

مفهوم واقعی عشق از نظر استرنبرگ

نظریه عشق استرنبرگ عشق یک حالت روانشناختی است و مفهومی انتزاعی است و بدون شک تعریف آن با استفاده از واژه‌ها یکی از دشوارترین کارهاست. این درحالی است که از انواع عشق تعاریف متعددی هم، شده و حوزه های مختلفی به آن پرداخته اند. یکی از این حوزه ها روانشناسی است که طیف وسیعی از […]ادامه مطلب .